972380045 info@arxibib.com

Aixecament topogràfic.

Aquesta Tècnica que té per objecte determinar la forma i les dimensions d’un terreny o lloc de la superfície terrestre per representar-la gràficament sobre un paper amb totes les seves particularitats.

Les tècniques topogràfiques permeten d’elaborar els anomenats mapes topogràfics d’una porció de la superfície terrestre, que són les representacions gràfiques de les característiques físiques d’aquesta superfície.

Aquests mapes permeten a qualsevol persona de conèixer el terreny representat amb tots els seus detalls naturals i artificials sense necessitat de veure’l realment. Quan el terreny representat té poca extensió, la seva representació gràfica és anomenada pla topogràfic .

Les principals aplicacions de la topografia són la construcció d’edificació i d’infraestructures així com la determinació de les superfícies agràries, el cadastre, etc.

Mes

 

Una de les operacions fonamentals per a qualsevol tasca topogràfica és la d’aixecament topogràfic,o simplement aixecament, que té per objecte determinar la posició relativa d’una sèrie de punts situats al terreny que hom vol representar, escollits prèviament.

D’una manera general, podem dir que l’aixecament consta de dues fases: l’una serveix per a determinar la projecció horitzontal dels punts escollits sobre un pla que es pren com a referència ( aixecament planimètric ), i l’altra dóna la distància vertical de cadascun d’aquests punts al mateix pla de referència ( aixecament altimètric ).
(segons enciclopedia.cat)

 

Serveis de cartografia V-3

Aquests treballs els realitzem a França amb tecnologia francesa, tant d’aparells com de software.

La cartografia V3 consisteix en realitzar aixecaments de tots els elements que hi puguin haver en un vial, segons un plec de condicions i sense necessitat de reflectir l’altimetria.
Els aixecaments d’aquests treballs són de grans extensions de vials, normalment en zona urbana, tot i que també en realitzem en zones rústiques i solen ser d’extensions entre 10 i 20 Km.

La realització d’aquests treballs no es aconsellable de realitzar-la per la metodologia tradicional degut a la gran quantitat d’elements que hi poden haver en aquestes extensions. És per això, que utilitzem una metodologia de treball que es diu “Topografia en temps real”.

 

Replantejos d’obra civil

Un replanteig té com a finalitat la representació d’un projecte dins d’un emplaçament real, és el procés invers a la presa de dades.

Els replantejos més comuns en edificació són: els replantejos de fonamentacions i pilars així com el replanteig d’ eixos principals.

En obra civil es replantegen carrers i carreteres, serveis i tot element que quedi definit en el projecte.

El replanteig es pot realitzar amb Estació Total o amb GPS:

– – Utilitzem l’Estació Total en els replantejos amb més precisió o quan la situació de l’obra ho requereixi, és a dir, en llocs tancats, prop d’edificis o amb poca visibilitat.

– – Utilitzem el GPS en llocs a cel obert i amb visibilitat, normalment en la fase de moviment de terra per proporcionar un major rendiment.

Estats actuals

Els Estats actuals d’edificis, és la representació gràfica de l’edifici en una sèrie de plànols perquè, posteriorment, sobre aquesta base dibuixada, es realitzi un projecte tècnic de reforma o d’ ampliació.

Normalment l’Estat actual està format pel topogràfic, els plànols de distribució, els alçats i les seccions i hi ha vegades que aquest Estat Actual es veu ampliat en plànols estructurals.

Actualment l’Estat Actual d’edificis el podem realitzar de manera convencional o amb la tecnologia BIM. Amb la tecnologia BIM el que fem és l’aixecament de l’edifici en 3D. Un cop tenim l’edifici aixecat completament, podem realitzar tots els alçats, les seccions verticals o horitzontals que vulguem. Un dels Estats Actuals realitzats amb aquesta metodologia va ser l’Edifici Paul Sabatier de Toulouse, concurs públic que ens van adjudicar i del que disposem d’ un Certificat de bona execució penjat en aquesta web.

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

La nostra empresa pot oferir a les administracions, principalment Ajuntaments i Companyies Subministradores de Serveis, la presa de dades i manteniment de tots o alguns dels serveis i elements del municipi.

De què consta aquest treball

El treball consta d’un aixecament topogràfic d’aquest element, així com de les seves característiques i la introducció d’aquestes dades en un fitxer per facilitar a l’administració informació global d’aquest servei.

A partir d’una informació tècnica o humana de la pròpia administració es fa un treball de camp amb aparells topogràfics (GPS i Estació Total) per capturar posicions i característiques d’aquests elements a inventariar tals com pous de registre, escomeses, claus de pas, hidrants, boques de reg, etc.

Les dades que grafiarem en una xarxa de sanejament serien tipus de tub, material i mides del tub, longitud del tram, pendent, any de construcció, contractista que realitza l’obra, cota sobre i sota pou, habitants i habitatges que desguassen a cada punt, etc.

Seguidament, utilitzant programes informàtics (MicroStation o AutocadMap Argis i desarrolladors basats en tecnologia lliure OpenSourse, Gvsig, Quantum, My SQL, Grass, Google Earth), es porta a terme la introducció de les dades. Aquest procés dóna com a resultat obtenir unes dades gràfiques i alfanumèriques que donen uns atributs a les dades gràfiques.

A partir d’aquest treball, el qual és un reflex de l’estat actual del servei en concret, es pot donar informació detallada dels servei, reparar les avaries, realitzar un estudi analític de les mancances de cada un dels serveis i de les solucions a adoptar, efectuar mesures segons el creixement previst a la població pot donar informació al contribuent

També oferim un manteniment dels serveis contractats, donant la informació a l’administració amb fitxers compatibles, tant en Autocad com en MicroStation. I a les administracions que no disposin de programes de base de dades es pot entregar la informació amb visualitzadors tipus Google Maps i Google Earth.

QUÈ ÉS UN GML

TÉ PROBLEMES PER A REGISTRAR UNA SEGREGACIÓ O OBRA NOVA O DIVISIÓ AMB LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA?
Arxibib té la solució
EL NOTARI EM DEMANA UN FITXER GML PER ESCRIPTURAR LA MEVA PROPIETAT HORITZONTAL
Arxibib té la solució
EL REGISTRADOR NO EM REGISTRA UNA PROPIETAT HORITZONTAL EN LA MEVA FINCA PER NO TENIR LA VALIDACIÓ GRÀFICA
Arxibib té la solució 
NO EM COINCIDEIX LA FINCA AMB LA PARCEL·LA CADASTRAL I EN DEMANEN UNA REPRESENTACIÓ GRÀFICA ALTERNATIVA (RGA)
Arxibib té la solució

Reforma de la Llei Hipotecària?

Pels casos de segregacions o divisions de finques o quan es tracta de la constitució sobre elles del règim de propietat horitzontal, és necessari abans de la formalització al registre de la propietat, prèviament, la tramitació a la Direcció General del Cadastre de la finca a registrar per mitjans electrònics.

Aquesta tramitació en molts casos ha d’anar acompanyada d’una documentació gràfica realitzada per un tècnic competent i serà necessari entregar a la Direcció General del Cadastre un fitxer en format GML, marcant les alteracions i les informacions de la finca.

Què és el format GML?

És un fitxer electrònic que permet l’intercanvi d’informació entre el cadastre, el registre i les notaries.

El GML d’una parcel-la cadastral és una representació planimètrica en el que s’inclouen les coordenades del perímetre de la parcel-la així com altres dades d’interès.

ALTRES SERVEIS

TOPOGRAFIA TOTAL

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies