• Sharebar

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA, (SIG-GIS).

CapasLa nostra empresa té una divisió en la qual es treballa per oferir a les administracions, principalment Ajuntaments i Companyies Subministradores de Serveis, la presa de dades i manteniment de tots o alguns dels serveis i elements del municipi.

De què consta aquest treball:


Google earthEl treball consta d’un aixecament topogràfic dels serveis i elements del territori i d’un conjunt d’aplicacions informàtiques que faciliten a l’administració informació de aquest servei.

Com realitzem el treball:

Punt-150x150A partir d’una informació tècnica o humana de la pròpia administració es fa un treball de camp amb aparells topogràfics (GPS i Estació Total) i seguidament utilitzant programes informàtics (MicroStation o AutocadMap Argis i desarrolladors basats en tecnologia lliure OpenSourse, Gvsig, Quantum, My SQL, Grass, Google Earth), es porta a terme la introducció de les dades. Aquest procés dóna com a resultat obtenir unes dades gràfiques i alfanumèriques que donen uns atributs a les dades gràfiques.

Què es pot fer amb aquest treball:

Mapa-150x150Amb aquest treball l’administració pot gaudir d’una informació tècnica al dia de tots els serveis i elements, i per tant, pot donar informació al contribuent, estudiar les mancances d’un servei en concret i adoptar les mesures preventives corresponents, etc..

Detall dels treballs que realitzem:

Servei de clavegueram amb atributs dels pous de sanejament amb el visualitzador Google Earth.Xarxa de sanejament, aigües pluvials, aigua potable, telefonia, xarxa elèctrica, enllumenat públic, gas i altres. Totes les administracions, com a empreses concessionàries dels serveis públics, tenen la necessitat de tenir informació dels serveis que es troben soterrats o aeris del municipi.

Per tant, per obtenir tota aquesta informació, nosaltres fem un aixecament dels punts singulars de la xarxa: pous de registre, escomeses, claus de pas, hidrants, boques de reg, etc., tot referenciat per coordenades UTM, i amb la informació que es troba sobre el terreny i amb la informació tècnica de l’administració es confecciona una base de dades de tot el servei.

Exemple: Tipus de tub, material i mides del tub, longitud del tram, pendent, any de construcció, contractista que realitza l’obra, cota sobre i sota pou, habitants i habitatges que desguassen a cada punt, etc.

A partir d’aquest treball, el qual és un reflex de l’estat actual del servei en concret, es pot donar informació detallada dels serveis, reparar les avaries, realitzar un estudi analític de les mancances de cada un dels serveis i de les solucions a adoptar, efectuar mesures segons el creixement previst a la població i altres.

ALTRES TREBALLS: ESTUDI DE LES ZONES VERDES:

Darnius
Hi ha municipis que tenen zones verdes i en un moment determinat no tenen constància dels elements que formen part d’aquesta zona verda. Per tant, també en aquest cas, es realitza un aixecament topogràfic de tots els serveis dels quals consta la zona verda i es confecciona una base de dades. Exemple: Nombre de papereres, tipus i capacitats; jocs infantils, amb el nom de la casa comercial, any de compra i estat de manteniment; tipus de jardineria i arbres, etc.

Mobiliari i arbres:

MonFem un inventari de papereres, bancs, pilones, jardineres situades a la via pública, així com un inventari d’arbres, amb la classe d’arbre a la qual pertany, diàmetre de copa i tronc, any apròximat de plantació. Tota aquesta informació la recopilem en plànols cartogràfics o orthofotos i al mateix temps la relacionem amb coordenades.

Circulació:

Circulació

Les administracions per prendre decisions necessiten informació real de l’estat del municipi i més quan es parla de circulació.
En alguns Ajuntaments hem realitzat un estat actual de les senyals de trànsit de tot el municipi: l’estat de la senyal, passos de vianants i el seu estat de pintura, semàfors i direccions de la circulació.

Altres treballs que realitzem:

 

Inventari d’edificis públics: amb fotografies, plànols, estat de la construcció, etc; serveis de platges, serveis de recollida d’escombraries, etc.

Forma d’entrega de les dades a l’administració:

Sanejament de la Bisbal

L’administració moltes vegades té dificultats per mantenir i actualitzar les dades, tant per la pròpia infraestructura municipal com per dificultats per realitzar l’actualització, degut a no disposar dels aparells necessaris.

Nosaltres oferim un manteniment dels serveis contractats, donant la informació a l’administració amb fitxers compatibles, tant en Autocad com en MicroStation. I a les administracions que no disposin de programes de base de dades es pot entregar la informació amb visualitzadors tipus Google Maps i Google Earth.

I Obres destacadas:

As-Built a la Jonquera.
Xarxa de sanejament a Llançà
Xarxa de sanejament a la Bisbal i  Calonge.
Xarxa de sanejament de Palamós.

 

 

Què és el sistema d’informació geogràfica?

En el sentit més estricte, és qualsevol sistema d’informació capaç d’integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar la informació geogràficament referenciada.
Permet afegir als seus propis serveis de mapes i dades locals, sobre internet i amb les seves pròpies eines de geoprocessament per oferir capacitats SIG a persones que no són expertes.

Funcionament dels sistemes d’informació geogràfica.

Un Sistema d’Informació Geogràfica pot mostrar la informació en capes temàtiques per realitzar anàlisis multicriteri complexos.
El SIG funciona com una base de dades amb informació geogràfica ( dades alfanumèriques ) que es troba associada per un identificador comú als objectes gràfics d’un mapa digital.

Què és un visualitzador de mapes.

És un visor d’informació geogràfica que li proporciona una manera fàcil d’explorar, visualitzar i compartir informació SIG. .
Permet afegir als seus propis serveis de mapes i dades locals, sobre internet i amb les seves pròpies eines de geoprocessament per oferir capacitats SIG a persones que no són expertes.

Paste your AdWords Remarketing code here