• Sharebar

Administració

Treballs per a les administracions.

Durant molts anys la nostra empresa ha realitzat diferents treballs per les administracions públiques principalment la local, els treballs més importants que hem realitzat són:

Ocupació de via pública.

Normalment els ajuntaments i especialment els de la zona costanera tenen una ordenança i taxa d’ocupació de via pública, la qual regula la col · locació de mercaderies i taules i cadires a la via pública. Els ajuntaments cobren per aquesta ocupació per metre quadrat ocupat , doncs bé, el nostre treball consisteix a mesurar aquesta ocupació de via pública , si aquesta està en els seus límits correctes d’autorització i la tramitació de la sanció si correspon .

 

Inventari d’entrada de vehicles a través de la via pública .

Els ajuntaments majoritàriament tenen una ordenança i taxa d’entrada de vehicles a través de la via pública. El nostre treball consisteix a detectar sobre el terreny l’entrada de vehicles , i a través d’una fitxa on s’introdueixen  en les característiques d’aquesta entrada. Exemple : si té placa , si la calçada té vorera , si la vorera està rebaixada , nom del propietari , etc .

Contribucions especials .

La Llei General Tributària , en el seu article 2.2 , lletra b ) , defineix les contribucions especials com “els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l’obtenció per l’obligat tributari d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics” . Els ajuntaments normalment quan fan obres a la via pública carreguen un percentatge als contribuents beneficiats d’aquestes obres. La nostra empresa realitza tot l’expedient que genera aquestes contribucions especials , des de l’aplicació de la base reguladora en concepte dels diferents paràmetres que la llei permet , metres quadrats , metres lineals , valor cadastral , etc. , fins a les dades fiscals del contribuent objecte de l’aplicació .

Quotes d’urbanització .

La Llei d’Urbanisme de Catalunya i la Llei d’Urbanisme de l’ Estat regulen les quotes d’urbanització en sectors d’actuació urbanístiques entre altres, per sufragar l’import de la urbanització del sector a desenvolupar . El nostre treball consisteix a realitzar l’expedient per al cobrament d’aquestes quotes , amb el padró complementari del contribuent , amb la seva adreça fiscal , la direcció de la finca , els paràmetres objecte de la quota i l’import a pagar .

Banc de dades dels arbitris municipals .

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, que va aprovar el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, els Ajuntaments cobren les seves taxes pels serveis prestats al contribuent . Alguns ajuntaments durant anys no han revisat els tipus impositius i és per això que es fa necessària una revisió sobre el terreny de l’aplicació de l’ordenança . El nostre treball consisteix, a través d’una fitxa electrònica, en realitzar una inspecció de la finca i comprovar que les taxes pagades corresponguin a la finca revisada . Per exemple , si l’Ajuntament cobra els rètols dels comerços , cal comprovar aquests rètols a la finca i comparar-los amb els rètols que estan tributant en aquest moment . Un altre exemple : si detectem que la finca té dos habitatges i en el padró d’escombraries només paga una, cal revisar aquest concepte .

Treballs realitzats. 

L’empresa, com a Tecnisof, realitzà un banc de dades de totes les finques del municipi de Sant Feliu de Guíxols, amb dades com: tipus de finca, característiques de la finca (si tenia balcons, rètols, tribunes, etc) noms dels propietaris de la finca i llogaters. El treball es realitzà per a l’Ajuntament (cobrança dels arbitris municipals).

L’empresa, com a Tecnisof, realitza un banc de dades de totes les finques del municipi de Lloret de Mar, amb dades com: tipus de finca, característiques de la finca (si tenia balcons, rètols, tribunes, etc) noms dels propietaris de la finca i llogaters. El treball es realitza per a l’Ajuntament (cobrança dels arbitris municipals)

L’empresa, com a Tecnisof, realitza un banc de dades de totes les finques dels municipis de la Jonquera i Garriguella, amb dades com: tipus de finca, característiques de la finca (si tenia balcons, rètols, tribunes, etc) noms dels propietaris de la finca i llogaters. El treball es realitza per als Ajuntaments (cobrança dels arbitris municipals). Es realitza l’actualització de la urbana dels municipis de Roses i Cadaqués (IBI).

L’Ajuntament de Roses encarrega a l’empresa la confecció de les quotes d’urbanització de la urbanització de Santa Margarita, amb unes 6.000 finques.

L’Ajuntament de Roses contracta la nostra empresa per a la gestió de cobrament de l’executiva del municipi.

Paste your AdWords Remarketing code here